ข้อกำหนดและเงื่อนไข themebounce.com

ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : themebounce.com เป็นเว็บที่พร้อมมีนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเป็นความลับ นอกจากนี้ระบบการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมมีความมั่งคงอย่างสูง ด้วยการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหลและถูกเผยแพร่ออกไป หากยังไม่มีการได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้งาน เพื่อการปกป้องข้อมูลพร้อมการรักษาความมั่นค งให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุด

การตรวจอายุ : ข้อกำหนกฎเกณฑ์การเข้าใช้งานของทางเเว็บ themebounce.com ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดขของทางเว็บไซต์ ที่ผู้เข้าใช้งานบางกลุ่มหรือบางช่วงอายุวัย อาจจะเข้าติดตามเรียนรู้ข้อมูลอย่างเกิดความเข้าใจที่ดี ด้วยเนื้อหาหรือข้อมูลที่เหมาะสมกับช่วงอายุวัยในการเรียนรู้ติดตาม ไม่ว่าจะเป็น การเรียนรู้โปรแกรมที่จะช่วยให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ในการโต้ตอบกับทางเว็บไซต์ได้ง่ายขึ้น และมีความเข้าใจในข้อมูลที่ติดตามเพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือผลเสียต่อรผู้ใช้งานอย่างแน่นอน

ข้อกำหนดการใช้ : themebounce.com ที่มีข้อกำหนดการใช้งานที่ห้ามผู้อื่นละเมิดลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของทางเว็บ โดยการไม่ได้รับอนญาต หากมีการคัดลอกเนื้อหา ทำการดัดแปลงหรือแอบอ้างข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนั้น ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และถือได้มีความผิดกฎหมายลิขสิทธิ์

การยอมรับความเสี่ยง : themebounce.com บางเว็บอาจจะมีการจัดสร้างข้อมูลเนื้อหาที่บิดเบือนข้อมูลเกินความจริง หรือเป็นเว็บที่ไม่มีมาตรฐานในการให้บริการข้อมูล ด้วยลักษณะของการจัดสร้างเนื้อหาสื่อที่เกินความจริงหรือบิดเบือนข้อมูล พร้อมการสร้างเนื้อหาที่อาจจะส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด จนเกิดความเสียหายต่อผู้รับข่าวสารข้อมูลตามมาได้ โดนผู้ใช้งานจะต้องมีการใช้วิจารณญาณ พร้อมการไตร่ตรองในข้อมูลเป็นอย่างดี รวมถึงการศึกษารายละเอียดของทางเว็บอย่างมีความเข้าใจและความเหมาะสมเป็นอย่างสูง เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเข้าใช้บริการ และเป็นการเข้าใช้งานติดตามข้อมูลอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

การจำกัดความรับผิดชอบ: หากการใช้งานทางเว็บข่าวไอที ที่ก่อให้เกิดผลกระทบส่งผลเสียหายต่อผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้งานเว็บผ่านที่ไม่ได้มาตรฐานในการให้ข่าวสารข้อมูล อาจจะส่งผลกระทบในการรับข้อมูลข่าวสารเกินความจริงและมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งความไม่ปลอดภัยในข้อมูลส่วนตัว ที่สมัครเว็บเข้าใช้บริการติดตามข้อมูลข่าวสารนั้น อาจจะถูกนำไปเผยแพร่ใช้แอบอ้างข้อมูลในทางที่ผิดกฎหมายได้ โดยทางเว็บไซต์ดังกล่าวอาจจะปฎิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นได้